منشور اخلاق سازماني اسپاد

با عنايت به اينكه هر سازمان دارای منشور اخلاقی، شامل مجموعه ای از ارزشها و فرهنگ سازمانی می باشد، سعی ما بر اين است جملگی به باورهای زير پايبند باشيم


مشاور خوب و امين براي مشتريان

تلاش و سعی بر انجام امور محوله به بهترين نحو ممكن

رعايت استانداردهای فنی و ايمنی و دستيابی به محصول و خدمات با بهترين كيفيت ممكن

جلب رضايت مشتريان با رعايت انصاف و خدامداری

تلاش پيگير و خستگی ناپذير برای انجام وظايف محوله

ارائه راه حل های بديع، تفكر خلّاق، انجام بموقع كار همراه با انعطاف پذيری

رعايت اخلاق اسلامی در رفتارهای فردی و گروهی

هريك از افراد مسئول حفظ پول و اموال شركت می باشند

وفای به عهد و تعهد به سازمان

گرايش و استفاده از خرد جمعی

گرايش و استفاده از خرد جمعی

صميميت و يكرنگی و تعاون اسلامی در انجام كارها

رعايت احكام شرع مقدس اسلام بعنوان راه روشن زندگي

… نگهداري و حفظ اسرار موجود در دفاتر و پرونده ها و

پرهيز از فعاليتهای خارجی و موازی كه به فعاليت های افراد در سازمان لطمه می زند

حفظ حرمت افراد در سازمان در مسئوليت ها و پست های سازمانی