منشور اخلاق سازماني اسپاد

با عنايت به اينكه هر سازمان دارای منشور اخلاقی، شامل مجموعه ای از ارزشها و فرهنگ سازمانی می باشد، سعی ما بر اين است جملگی به باورهای زير پايبند باشيم


مشاور خوب و امين براي مشتريان


تلاش و سعی بر انجام امور محوله به بهترين نحو ممكن


رعايت استانداردهای فنی و ايمنی و دستيابی به محصول و خدمات با بهترين كيفيت ممكن


جلب رضايت مشتريان با رعايت انصاف و خدامداری


تلاش پيگير و خستگی ناپذير برای انجام وظايف محوله


ارائه راه حل های بديع، تفكر خلّاق، انجام بموقع كار همراه با انعطاف پذيری


رعايت اخلاق اسلامی در رفتارهای فردی و گروهی


هريك از افراد مسئول حفظ پول و اموال شركت می باشند


وفای به عهد و تعهد به سازمان


گرايش و استفاده از خرد جمعی


گرايش و استفاده از خرد جمعی


صميميت و يكرنگی و تعاون اسلامی در انجام كارها


رعايت احكام شرع مقدس اسلام بعنوان راه روشن زندگي


… نگهداري و حفظ اسرار موجود در دفاتر و پرونده ها و


پرهيز از فعاليتهای خارجی و موازی كه به فعاليت های افراد در سازمان لطمه می زند


حفظ حرمت افراد در سازمان در مسئوليت ها و پست های سازمانی