انتقادات و پيشنهادات

انتقاد از عملکرد شرکت همراه با پيشنهاد سازنده کمک بسزايی در امر پیشرفت و بهبود عملکرد سازمانها دارد.

«انتقادها را به ما و تعریف از عملکرد خوب ما را به ديگران بگویید»

چنانچه انتقاد و يا پيشنهادی داريد، با استفاده از پست الکترونیکی ذيل نسبت به ارسال آن اقدام فرمائيد:

info@espod.ir